fbpx

NON-STOP

Program asistenta juridica

0733 774 119/ 0770 578 214/ 0771 500 743

PROGRAM NON STOP

0733 774 119 / 0770 578 214 / 0771 500 743

 

Certificatele pentru situații de urgență / de forţă majoră

Angajează avocat | Asistenta Juridica GRATUITA | Avocat Bucuresti > Noutati  > Certificatele pentru situații de urgență / de forţă majoră

Certificatele pentru situații de urgență / de forţă majoră

Certificat de forţă majoră

Certificatele pentru situații de urgență / de forţă majoră – Cum obţineţi Certificatul Pentru Situaţii de Urgenţă

Potrivit Ordinului nr.791/25.03.2020 Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri acordă, la cerere, solicitanților, operatori economici, a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS–CoV-2, certificate de situaţie de urgenţă (CSU).
Solicitant: întreprinderile mici şi mijlocii ( astfel cum sunt definite de Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii) care şi-au întrerupt activitatea total sau parţial în baza deciziilor emise de autorităţile publice competente, precum şi pentru formele de exercitare a profesiei de notar public, formele de exercitare a profesiei de avocat şi formele de organizare a activităţii profesiei de executor judecătoresc, a căror activitate este afectată direct prin măsurile dispuse de autorităţile publice, pentru prevenirea şi combaterea pandemiei determinate de infecţia cu coronavirusul COVID-19,

Utilizarea certificatului: în relațiile cu instituțiile publice pentru obținerea de facilități/ măsuri de sprijin ori în relațiile comerciale, în condițiile legii De exemplu, pentru a beneficia de amânarea la plată pentru serviciile de utilităţi – electricitate, gaze naturale, apă, servicii telefonice şi de internet, precum şi de amânarea la plată a chiriei pentru imobilul cu destinaţie de sediu social şi de sedii secundare, precum şi pentru indemnizaţiile de care beneficiază salariaţii angajatorilor care întrerup activitatea total sau parţial în baza deciziilor emise de autorităţile publice competente potrivit legii, pe perioada stării de urgenţă decretate, şi care se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj.

 

Certificatele pentru situații de urgență (CSU) sunt emise în doua forme:

i. TIP 1 (ALBASTRU) –pentru solicitanții care cer acordarea acestuia în baza unei declarații pe propria răspundere, din care rezultă întreruperea totală sau parțială a activității, ca urmare a deciziilor emise de autoritățile publice competente, potrivit legii, în perioada stării de urgență decretate;

ii. TIP 2 (GALBEN) – pentru solicitanții care cer acordarea acestuia în baza declarației pe proprie răspundere, din care rezultă înregistrarea unei diminuări a încasărilor în luna martie 2020 cu un procent de minimum 25% față de media încasărilor din perioada ianuarie – februarie 2020.

Un solicitant poate cere eliberarea unui singur tip de certificat de urgență.
Cererea pentru eliberarea Certificatelor de Situaţie de Urgenţă (CSU) se depune de solicitant, exclusiv electronic, prin intermediul platformei http://prevenire.gov.ro/, iar eliberarea certificatelor se va face automat, electronic, după validarea de către sistem a solicitării.

Thumbnail

Certificatele pentru situații de urgență / de forţă majoră – Certificatul de forță majoră (CFM)

Celălalt tip document pe care firmele îl vor putea folosi (în afara măsurilor Guvernului) este certificatul de forță majoră (CFM).

Certificatul de forță majoră (CFM) este eliberat de Camera de Comerț și Industrie a României, respectiv de camerele județene, și costă 500 de euro plus TVA.

Conform site-ului oficial al organizației, Camera de Comerţ şi Industrie a României avizează existenţa cazului de forţă majoră, la solicitarea scrisă a companiilor.

Solicitarea va cuprinde prezentarea faptică şi detaliată a evenimentului, a consecinţelor acestora în relaţia cu partenerul contractual şi argumente juridice că evenimentul invocat reprezintă forţă majoră.

Avizul de existenţă a cazului de forţă majoră se emite în baza documentelor doveditoare depuse exclusiv de solicitant.

 

Certificatele pentru situații de urgență / de forţă majoră – Dosarul va cuprinde cel puţin:

cererea de emitere a avizului, semnată de reprezentantul legal;
o copie a contractului afectat din evenimentul de forţă majoră, cuprinzând clauza de forţă majoră;
atestări de la organele, autorităţile şi instituţiile abilitate, de la caz la caz (altele decât Camera de Comerţ şi Industrie a României), privind existenţa şi efectele evenimentului invocat, localizarea acestuia, momentul începerii şi încetării evenimentului;
notificări adresate partenerului contractual în legătură cu apariţia evenimentului invocat şi efectele sale asupra derulării operaţiunilor contractuale.
Documentele se prezintă în original sau în copie certificată de solicitant. Solicitantul îşi asumă întreaga răspundere, inclusiv penală, pentru veridicitatea datelor şi a documentelor prezentate odată cu solicitarea adresată Camerei de Comerţ şi Industrie a României de avizare a evenimentului de forţă majoră.

În esență, certificatul de forță majoră (CFM) facilitează firmelor care îl obțin posibilitatea de a folosi clauza de forță majoră din contractele pe care le au (cu clienți, furnizori, parteneri, cu salariații).

Care este diferența între certificatul pentru situații de urgență (CSU) și certificatul de forță majoră (CFM)?

Certificatele situației de urgență (CSU) „se acordă în condiții speciale doar în perioada în care starea de urgenţă este încă activă în România și vor fi valabile pe toată durata anului în care au fost emise”.

„După această perioadă, operatorii economici interesați vor putea apela la certificatele constatatoare ale cazurilor de forță majoră (CFM), emise de către Camera de Comerț și Industrie a României, respectiv de către Camerele județene, în urma unei cereri scrise conform unei proceduri standard”

Thumbnail

Solicitantul încarcă în platformă următoarele informații și documente:

a) datele de identificare;
b) declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal, prin care acesta atestă că toate informațiile și documentele care stau la baza cererii pentru obținerea certificatului sunt conforme cu realitatea și respectă legislația în vigoare raportat la tipul de certificat solicitat, conform cerințelor de mai sus cu referire la închiderea totala sau parțiala a activității sau la diminurea încasărilor în cuantumul indicat. În situația în care reprezentantul legal nu deține semnătură electronică, acesta poate semna olograf, urmând ca toate documentele încărcate în platforma http://prevenire.gov.ro (inclusiv declarația pe propria răspundere) să fie semnate electronic de către împuternicitul desemnat în acest sens.

Solicitanții care nu sunt înregistrați la Oficiul Registrului Comerțului furnizează informațiile și documentele indicate anterior și documente privind autorizarea activității.

Certificatele de urgență se eliberează doar pe perioada existenței stării de urgență în România şi sunt valabile fără semnătură și ștampilă, iar verificarea acestora se poate efectua pe platforma http://prevenire.gov.ro/, după serie și număr.

 

Pentru solicitarea unei consultatii juridice online, vă rugăm să completaţi FORMULARUL – ANGAJEAZĂ AVOCAT

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.