fbpx

NON-STOP

Program asistenta juridica

0733 774 119/ 0770 578 214/ 0771 500 743

PROGRAM NON STOP

0733 774 119 / 0770 578 214 / 0771 500 743

 

Iată ce trebuie sa faceți dacă ați primit o amendă după ce ați vândut autoturismul!

Angajează avocat | Asistenta Juridica GRATUITA | Avocat Bucuresti > AVOCAT DREPT CONTENCIOS ADMINISTRATIV  > Iată ce trebuie sa faceți dacă ați primit o amendă după ce ați vândut autoturismul!

Iată ce trebuie sa faceți dacă ați primit o amendă după ce ați vândut autoturismul!

Iată ce trebuie sa faceți dacă ați primit o amendă după ce ați vândut autoturismul!

Primesc amenzi de la CNAIR pentru lipsa #rovinietei pentru că noul proprietar refuză transcrierea dreptului de proprietate, ce pot face?

 
Este o situație tot mai des întâlnită, devenită clasică în ultimul timp. Ai un autoturism pe care îl vinzi. Noul proprietar ”uită” de obligația de a perfecta transcrierea dreptului de proprietate și te trezești cu tot felul de amenzi sau notificări de la diverse instituții. Cele mai supărătoare sunt cele de la CNAIR aplicate pentru lipsa rovinietei.
Noul proprietar nu numai că ”uită” să perfecteze transcrierea dreptului de proprietate, dar ”uită” să-și achite și taxa pentru rovinietă și astfel te trezești ”bun de plată” pentru o contravenție pe care nu tu ai comis-o.
Reprezentanții CNAIR nu procedează ca cei de la Poliția Rutieră, care mai întâi cer date despre persoana care a condus autovehiculul, ci aplică direct proprietarului sancțiunea. Ce poți face într-o astfel de situație? Cum poți scăpa de un astfel de coșmar?
În primul rând vă pun la dispoziție în mod gratuit un model de contestație al sancțiunii CNAIR pentru lipsa rovinietei, pentru că, este evident, că primul lucru pe care îl ai de făcut este să anulezi sancțiunea primită cu ajutorul instanței.
                                                                                      Domnule Preşedinte,
 
Subsemnatul………………….., fiul lui………………..și………………., născut la data de ………………, în Mun. …………….., Jud. …………………….., domiciliat în ………………, str. ……………….., nr. ………………, Jud. /Sector…………….., posesor C.I. seria …………., nr. …………………., eliberată de ……………………., la data de ……………….., C.N.P. ………………….., în calitate de petent, în contradictoriu cu COMPANIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE-SA (CNAIR) – Centrul de Studii Tehnice Rutiere și Informatică – CESTRIN, cu sediul la adresa Bd. Iuliu Maniu 401A, sector 6, Bucureşti, în calitate de intimată, în termen legal, formulez prezenta:
                                                                                             Plângere
Împotriva procesului verbal de constatare a contravenţiei seria ……, nr. …………., din data de ………………., încheiat de dl. ………………………., angajat al CNAIR S.A., în calitate de agent constatator, prin care solicit anularea procesului verbal de constatare a contravenţiei, cu consecinţa exonerării de la plata amenzii contravenţionale.
În fapt, la data de ………………….., mi-a fost comunicat la domiciliu, prin intermediul Poștei Române procesul verbal de constatare a contravenţiei mai sus menționat, prin care se susţine faptul că în ziua de …………………, orele ………….., vehiculul categoria ………….., cu nr. de înmatriculare ……………….., care mi-ar apaține, ar fi circulat pe DN ………………….., în localitatea………………, judeţul………………….., cu autoturismul mai sus menționat, fără a deţine rovinietă valabilă.
Învederez instanţei că autoturismul în cauză mi-a aparținut, dar la data de …………………….., între subsemnatul și numitul …………………………, domiciliat ………………………., str. ………………………., nr. ……….., Bl. ………, Sc………. Ap………., Jud./Sector……………, posesoare C.I. seria ………, nr. …………., C.N.P. …………….a intervenit conntractul de vânzare cumpărare (anexat în copie) prin care am vândut autoturismul marca ………………………, cu nr. de înmatriculare ………………….., nr. identificare (serie șasiu) …………………………, serie motor …………………….., capacitate cilindrică ………………….., celui din urmă.
Mai mult, autoturismul în cauză a fost radiat din evidențele fiscale ale Primăriei…………….., pe raza căreia îmi am domiciliul, cu ocazia înstrăinării, așa cum reiese din declarația pentru scoaterea din evidență a mijloacelor de transport nr. ……………….. din ……………………. (anexată în copie), emisă de Primăria ………………….
Onorată instanță, vă rog să luați act că, potrivit art. 11, alin. 4 din O.U.G. 195/2002-republicată, ”în cazul transmiterii dreptului de proprietate asupra unui vehicul, datele noului proprietar se înscriu în evidentele autorităţilor competente simultan cu menţionarea încetării calităţii de titular al înmatriculării a fostului proprietar. Pentru realizarea acestei operaţiuni şi emiterea unui nou certificat de înmatriculare, noul proprietar este obligat să solicite autorităţii competente transcrierea transmiterii dreptului de proprietate, în termen de 30 de zile de la data dobândirii dreptului de proprietate asupra vehiculului”, iar potrivit alin. 10, ” proprietarul sau deţinătorul mandatat al unui vehicul este obligat să solicite autorităţii competente înscrierea în certificatul de înmatriculare sau de înregistrare a oricărei modificări a datelor de identificare a vehiculului respectiv sau, după caz, ale proprietarului, în termen de 30 de zile de la data la care a intervenit modificarea.”
După cum observați, autoturismul ……………….., cu nr. de înmatriculare………………., nr. identificare (serie șasiu) ………………………………., serie motor…………………., capacitate cilindrică………………………… cm3 nu se mai află în proprietatea mea din data de……………………….., de la acea dată noul proprietar fiind numitul………………………….., cu datele de stare civilă mai sus menționate, care nu și-a onorat obligația de a transcrie dreptul de proprietate, acesta fiind în realitate persoana care trebuie sancționată și nu eu.
Potrivit dispozițiilor art. 11, alin. 4 și 10 din OUG 195/2002-rep., obligația de a proceda la transcrierea dreptului de proprietate al unui autovehicul în termen de 30 de zile, revine exclusiv noului proprietar, fapt care demonstrează că nu sunt vinovat pentru această situație, ci noul proprietar …………………………………………, care refuză să procedeze la înmatricularea autoturismului pe numele său.
Având în vedere cele de mai sus, vă rog să constatați pe cale de consecință că nu eu am condus autoturismul în cauză și că acesta nu-mi mai aparține din data de…………………………, autovehiculul aflându-se în proprietatea numitului…………………., cu datele de stare civilă mai sus menționate.
Onorată instanță, în şedinţa din 5 martie 2018, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul competent să judece recursul în interesul legii, legal constituit, a soluţionat un recurs în interesul legii, fiind pronunţată Decizia nr. 4/2018, prin care ÎCCJ a admis recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Cluj şi, în consecinţă, a stabilit că, în interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 8 alin. (1), raportat la art. 7 şi art. 1 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările şi completările ulterioare: ”- în cazul transmiterii dreptului de proprietate asupra vehiculului, fostul proprietar pierde calitatea de utilizator şi de subiect activ al contravenţiei constând în fapta de a circula fără rovinietă valabilă, iar dovada transmiterii dreptului de proprietate se face potrivit dreptului comun”, lucru care, evident, vine în sprijinul celor arătate mai sus.
În acest sens, vă rog să dispuneți anularea procesului verbal seria………………, nr. ……………….., din………………., încheiat de dl. ……………………………, angajat al CNAIR S.A., în calitate de agent constatator, întrucât nu eu am comis această contravenție, nemaifiind proprietarul autovehiculului cu nr. de înmatriculare ………………….. din data de…………………….
Solicit judecarea prezentei pricini şi în lipsa mea, potrivit art. 242 C. pr. civ.
În drept, îmi întemeiez cererea pe dispoziţiile O.G. nr. 2/2001 privind regimul contravenţiilor și OG 15/2002 și a Deciziei ÎCCJ nr. 4/2018.
În probaţiune, solicit încuviinţarea probei cu înscrisurile anexate în copie, respectiv:
• procesul verbal, seria………….. nr. …………………, din …………………., încheiat de dl. ………………………, angajat al CNAIR S.A., în calitate de agent constatator
• copie contract de vânzare-cumpărare încheiat la data de …………………………… între subsemnatul și numitul …………………………………
• copie declarație pentru scoaterea din evidență a mijloacelor de transport, din care reiese radierea din evidențele fiscale ale autoturismului în cauză
• copie act de identitate
• taxă 20 lei timbru judiciar
Depun prezenta plângere în două exemplare, din care una pentru instanţă şi cealaltă pentru comunicare.
Data Petent
După ce ai terminat de redactat plângerea contravențională, o depui la Judecătoria unde ai domiciliul în două exemplare, la care anexezi procesul verbal în original, taxa de timbru în valoare de 20 lei (se plătește la primărie), copia actului de identitate, copia actului de vânzare-cumpărare și actul emis de autoritățile fiscale prin care dovedești radierea fiscală a autovehiculului (tot de la primărie).
După ce depui plângerea contravențională la Judecătorie, mai ai un singur lucru de făcut și anume notificarea Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor cu privire la vânzarea autovehiculului. Astfel, mai jos, postez modelul de notificare pe care o veți trimite cu confirmare de primire.
 
 
                                                                              DOMNULE COMANDANT
 
Subsemnatul…………………………..domiciliat în…………………………………………..CNP………………………., vă aduc la cunoștință faptul că în data de……………………..am vândut autovehiculul, marca………………..cu nr. de înmatriculare……………………., nr. de identificare (șsasiu)………………………………………numitului…………………………, domiciliat în……………………………………str………………………nr……….județul…………………………….prin actul de vânzare-cumpărare………………………………….
Vă rog să efectuați mențiuni în registrul vehiculelor înmatriculate în România cu privire la noul proprietar.
Atașez următoarele documente: copie act de vânzare-cumpărare al auto…………marca………………cu nr. de înmatriculare………………………, certificat de scoatere din evidențele SPIT, copie carte de identitate (buletin) seria………nr……….
Cu stimă,
Data Petent,
 
Domnului Șef Serviciu al Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor al Jud./Sectorului………………………….
 
După ce ați completat și această cerere, o puneți în plic și o trimiteți cu confirmare de primire, așa cum am arătat mai sus către SPCRPCIV de care aparțineți. Adresa o găsiți pe sfântul Google. După notificarea SPCRPCIV vor fi efectuate modificările și amenzile viitoare vor sosi pe numele și domiciliul noului proprietar, chiar dacă nu a perfectat transcrierea dreptului de proprietate. Știu că poate părea anevoios, dar este extrem de eficient. Succes!

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.