fbpx

NON-STOP

Program asistenta juridica

0733 774 119/ 0770 578 214/ 0771 500 743

PROGRAM NON STOP

0733 774 119 / 0770 578 214 / 0771 500 743

 

Procedurile de control utilizate de inspectorii ANAF: Ce și cum se verifică la firme? Partea II

Angajează avocat | Asistenta Juridica GRATUITA | Avocat Bucuresti > AVOCAT DREPT CONTENCIOS ADMINISTRATIV  > Procedurile de control utilizate de inspectorii ANAF: Ce și cum se verifică la firme? Partea II

Procedurile de control utilizate de inspectorii ANAF: Ce și cum se verifică la firme? Partea II

Înainte de a începe investigația pe teren, mai bine zis în perioada de la transmiterea avizului de inspectie fiscală și până la data la care se dă curs acesteia, inspectorii fiscali procedează la analiza documentară a dosarului selectat pentru control.

Aşa cum precizam în materialul anterior, desfăşurarea intervenţiilor pe teren, partea cea mai importanta a inspecţiei fiscale are patru abordări, respectiv:

 • abordarea juridică;
 • abordarea economică;
 • abordarea financiară;
 • abordare contabilă.

4. Abordarea contabilă

Aşa cum este firesc, inspectorii fiscali alocă cea mai mare parte a timpului abordării contabile. Ce presupune aceasta:

 • investigaţii specifice efectuate asupra fiecărei clase de conturi, iar aceasta implică verificarea documentelor specifice şi urmărirea unor obiective bine stabilite şi determinate.

Vă prezentăm spre exemplificare abordarea contabilă de către inspectorii fiscali a două clase din planul de conturi organizat potrivit Ordinului MFP 1802/2014, respectiv Clasa 3 – Conturi de stocuri şi producţie în curs de execuţie şi Clasa 4 – Conturi de terţi, întrucât aceste două clase de conturi sunt cele mai aprofundate în inspecţia fiscală. Astfel:

Clasa 3 – Conturi de stocuri şi producţie în curs de execuţie

Obiective urmărite:

 • Realitatea şi legalitatea achiziţiilor;
 • Determinarea valorii de intrare la intrarea în gestiune;
 • Modul de înregistrare a documentelor primare în documentele centralizatoare;
 • Modul de înregistrare a diferenţelor de preţ;
 • Modul de efectuare a reducerilor comerciale;
 • Justificarea consumurilor specifice;
 • Metoda contabilă şi operaţională de descărcare din gestiune;
 • Efectuarea inventarierii şi valorificarea rezultatelor.

Natura investigaţiei:

 • se verifică dacă înregistrarea în evidenţa contabilă a contravalorii bunurilor de natura stocurilor are la bază un document justificativ (mai ales în cazul achiziţiilor de la persoane fizice) respectiv dacă documentele care stau la baza înregistrarii în contabilitate îndeplinesc calitatea de document justificativ;
 • se verifică dacă mijloacele de transport înscrise la rubrica “Date privind expediţia” au capacitatea de a transporta cantitatea înscrisă pe factură. Daca nu, se va urmări existenţa avizelor de însoţire a mărfurilor. În cazul unor suspiciuni cu privire la realitatea achiziţiei, se va proceda la:
  • verificarea calităţii de document justificativ a documentului de aprovizionare. Emitentul facturii poate fi o societate care nu mai există şi există certitudinea că operaţiunea în cauză nu a fost înregistrată în contabilitate. Se vor solicita controale încrucişate la furnizorii de bunuri de natura stocurilor;
  • verificarea datelor înscrise la rubrica “date privind expediţia” (persoane şi mijloace de transport) prin solicitarea de informaţii de la organele de poliţie;
  • se verifica concordanţa dintre consumurile valorice înscrise pe bonurile de consum (corespunzător cantităţilor şi preţurilor înscrise pe acestea) şi sumele înregistrate în conturile de cheltuieli (601,602,603).
 • se verifică dacă pentru toate tipurile de stocuri achiziţionate (pe feluri şi preţuri) au fost întocmite fişe de magazie, iar cantităţile de pe facturile de achiziţie corespund cu cantităţile intrate din fişele de magazie. În cazul achiziţiei de mărfuri şi ambalaje se va verifica dacă pentru aceasta au fost întocmite note de recepţie şi constatare a diferenţelor, contravaloarea acestora trebuind să se regăsească înregistrată şi în Raportul de gestiune zilnică, în cazul comerţului cu amănuntul;
 • se verifică modul de realizare a inventarierii din modul de valorificare a inventarierii, respectiv de înregistrare a plusurilor şi minusurilor de inventar constatate, cu implicatiilele fiscale aferente. În acest sens se va verifica concordanţa dintre cantităţile reprezentând stocul final al bunurilor de natura stocurilor din fişele de magazie cu cele înscrise în balanţele analitice ale stocurilor (lunar) şi cu cele înscrise în listele de inventariere (la sfârşitul anului);
 • se verifică modul de calcul al deprecierilor, respectiv dacă acestea sunt calculate separat pentru fiecare articol, pentru o grupă de articole similare, pentru o întreagă categorie de articole în stoc sau pentru produsele aferente acelui sector de activitate sau daca acestea sunt calculate global pentru totalitatea stocurilor societăţii.

Investigaţiile efectuate asupra acestei clase de conturi pot fi extinse şi aprofundate în mare măsură în funcţie de complexitatea şi volumul operaţiunilor comerciale ale societăţii.

Documente specifice de verificat

 • facturi, avize de însoţire a mărfurilor, borderouri de achiziţii, bonuri fiscale emise de aparate de marcat fiscalizate, contracte, situaţii de lucrări, contracte şi poliţe de asigurare, comenzi, foi de parcurs, alte documente de transport, declaraţii vamale de import şi acte constatatoare emise de organele vamale, documente de bancă, documente de casă, ordine şi procese verbale de compensare – în cazul compensărilor , note contabile, dosarul de inventariere, registrul cartea mare, registrul de casă, registrul de bancă, fişe de cont, balanţe de verificare, etc.

Clasa 4 – Conturi de terţi

Obiective urmarite:

 • Realitatea şi legalitatea operaţiunilor comerciale;
 • Modul de înregistrare a documentelor primare în documentele centralizatoare;
 • Reflectarea în contabilitate a produselor livrate, a serviciilor prestate şi lucrărilor executate;
 • Evidenţierea avansurilor încasate;
 • Respectarea prevederilor legale privind corespondenţa conturilor.

Natura investigaţiei:

 • identificarea furnizorilor care sunt şi clienti pentru a se analiza achiziţiile cu preţ majorat sau vânzari cu preţ redus, plăţi de taxe excesive sau fără contrapartidă prin nefacturarea taxelor (de brevet, asistenţa tehnică, comercială, administrativă, etc); asumarea unor taxe diverse atribuibile unei entităţi străine (repartizarea inegală a taxelor comune, transferul costului de garanţie a bunurilor comercializate, taxe publicitare nefacturate), servicii oferite gratuit unei filiale din străinătate;
 • se verifică dacă furnizorii funcţionează la sediile sociale declarate sau la punctele de lucru; dacă au depus declaraţii la organele fiscale, dacă au fost declaraţi inactivi pe perioada în care au fost emise documentele supuse verificării;
 • dacă facturile cuprind toate elementele prevăzute de art. 319 din Codul fiscal;
 • dacă operaţiunile înscrise pe documente sunt reale (au avut loc);
 • dacă s-au înregistrat bunuri aprovizionate, lucrări executate sau prestări de servicii pentru care nu s-au emis facturi; dacă acestea sunt necesare desfăşurării obiectului de activitate al societăţii verificate;
 • se verifică monitorizarea evidenţei documentelor cu regim special şi a celorlalte documente de livrare; verificare încrucişată cu clienţii dacă exista suspiciuni privind realitatea operaţiunilor;
 • se verifică vechimea clienţilor (prescrierea), urmărindu-se existenţa confirmării soldului cu ocazia inventarierii; cauzele neîncasării;
 • se verifică modul de stingere al avansului prin facturarea efectivă a produselor livrate, serviciilor/ lucrărilor prestate;
 • se verifica pe site-ul MFP dacă entitatea este înregistrată în scopuri de TVA şi data înregistrării. Dacă nu este înregistrată se verifică dacă nu avea obligaţia înregistrării;
 • se verifică furnizorii la Reg. Comerţului şi în bazele de date ANAF (în special dacă sunt declaraţi inactivi sau neplătitori de TVA);
 • se verifică dacă operaţiunile înscrise în facturile de achiziţii sunt destinate utilizării în folosul unor operaţiuni taxabile;
 • dacă entitatea prezintă sold pentru contul TVA de rambursat, în mod frecvent, se va stabili motivul acestei situaţii. În acest sens se determină care sunt operaţiunile economice efectuate prin care se generează TVA deductibilă mai mare decât TVA colectată.

Investigaţiile efectuate asupra acestei clase de conturi pot fi extinse şi aprofundate în mare măsura în funcţie de complexitatea şi volumul operaţiunilor comerciale ale societăţii.

Documente specifice de verificat

 • facturi, avize de însoţire a mărfurilor, borderouri de achiziţii, bonuri fiscale emise de aparate de marcat fiscalizate, contracte, situaţii de lucrări, contracte şi poliţe de asigurare, comenzi, foi de parcurs, alte documente de transport, declaraţii vamale de import şi acte constatatoare emise de organele vamale, documente de bancă, documente de casă, ordine şi procese verbale de compensare – în cazul compensarilor , note contabile care stau la baza întocmirii acestuia, dosarul de inventariere, registrul cartea mare, registrul de casă, registrul de bancă, fişe de cont, balanţe de verificare, declaraţii de taxe şi impozite, registrul jurnal, registrul inventar, bilanţ contabil şi note explicative, etc.

sursa avocatnet.ro

No Comments

Leave a Comment