fbpx
 

Locul plății taxei judiciare de timbru impuse prin citatie de catre instanta.

Angajează avocat | Asistenta Juridica GRATUITA | Avocat Bucuresti > AVOCAT DREPT CIVIL  > Locul plății taxei judiciare de timbru impuse prin citatie de catre instanta.

Locul plății taxei judiciare de timbru impuse prin citatie de catre instanta.

Locul plății taxei judiciare de timbr

Locul plății taxei judiciare de timbru impuse prin citatie de catre instanta.

Locul plății taxei judiciare de timbru impuse prin citatie de catre instanta. În ceea ce privește locul plății taxei judiciare de timbru, așa cum rezultă din dispozițiile art. 40 din OUG nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, acesta este determinat de domiciliul sau reședința persoanei fizice ori sediul social al persoanei juridice, după caz.

Așadar, chiar dacă debitorul taxei și-ar alege domiciliul sau sediul potrivit dispozițiilor art. 158 alin. (1) C. proc. civ., plata nu va putea fi făcută în mod valabil în contul unității administrativ-teritoriale în care își are sediul reprezentantul convențional.

Extras din considerentele hotărârii Judecătoriei Sectorului 1 București:

”Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul acestei instanțe la data de … , reclamanta R.S. a solicitat, în contradictoriu cu pârâta A.B., obligarea acesteia la plata sumei de 2380 lei reprezentând cheltuieli de judecată efectuate în dosarul nr.  … soluționat prin Sentința civilă nr. … din data de … de Tribunalul București, cu cheltuieli de judecată.

Prin rezoluția instanței din data de 10.12.2018 s-a pus reclamantei în vedere să depună dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de 171,60 lei stabilită în baza art. 3 alin. (1) lit. b) din OUG nr.80/2013.

La data de 14.12.2018, petenta a primit comunicarea privind complinirea lipsurilor cererii de chemare în judecată, astfel cum rezultă din dovada de înmânare de la fila 15 din dosar.

Prin încheierea din data de 28.12.2018, constatând că termenul legal de 10 zile stabilit potrivit art. 200 alin. (2) C. proc. civ. a expirat fără ca petenta să își îndeplinească obligațiile anterior menționate, instanța a dispus anularea cererii de chemare în judecată, încheiere împotriva căreia s-a formulat cererea de reexaminare ce formează obiectul prezentei cauze.

Potrivit art. 200 alin. (3) C. proc. civ., când cererea nu îndeplinește cerințele prevăzute la art. 194-197, reclamantului i se vor comunica în scris lipsurile, cu mențiunea că, în termen de cel mult zece zile de la primirea comunicării, trebuie să facă completările sau modificările dispuse, sub sancțiunea anulării cererii.
Asupra măsurii anulării se poate reveni dacă aceasta a fost dispusă eronat sau dacă neregularitățile au fost înlăturate în termenul acordat potrivit textului de lege anterior menționat, astfel cum prevede art. 200 alin. (7) C. proc. civ., condiții care, însă, nu apar ca fiind întrunite în speță.

Instanţa constată că în speță nu s-a depus dovada achitării taxei judiciare de timbru în conformitate cu dispozițiile art. 40 din OUG nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, și anume într-un cont distinct de venituri al bugetului local al unității administrativ teritoriale în care persoana fizică are domiciliul sau reședința în termenul prevăzut de lege, astfel cum s-a pus în vedere prin rezoluția instanței, motiv pentru care în mod corect prima instanță a dispus anularea cererii de chemare în judecată.

Astfel, în ceea ce privește locul plății taxei judiciare de timbru, așa cum rezultă în mod evident din textul de lege, acesta este determinat de domiciliul sau reședința persoanei fizice ori sediul social al persoanei juridice, după caz.
Așadar, chiar dacă debitorul taxei și-ar alege domiciliul sau sediul potrivit dispozițiilor art. 158 alin. (1) C. proc. civ., plata nu va putea fi făcută în mod valabil în contul unității administrativ-teritoriale în care își are sediul reprezentantul convențional.

Instanța va avea în vedere această soluție, cu atât mai mult cu cât alegerea domiciliului sau, după caz, a sediului potrivit dispozițiilor art. 158 alin. (1) C. proc. civ. privește citarea și comunicarea actelor de procedură.
Mai mult, așa cum prevede în mod expres textul de lege, plata taxei judiciare de timbru incumbă debitorului taxei, deci nu altei persoane, iar în speță, reclamanta a avut posibilitatea complinirii lipsurilor în termenul de 10 zile stabilit de lege, însă nu s-a conformat celor învederate de instanță prin rezoluția din data de 10.12.2018.

Pentru aceste considerente, instanța urmează să respingă ca neîntemeiată cererea de reexaminare împotriva încheierii din data de  … pronunțată de Judecătoria Sectorului 1 București în dosarul nr. … .” (Judecătoria Sectorului 1 București, Încheierea din 14.02. 2019, portal.just.ro)

 

Pentru solicitarea unei consultatii juridice online, vă rugăm să completaţi FORMULARUL – ANGAJEAZĂ AVOCAT

 

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.