fbpx

NON-STOP

Program asistenta juridica

0733 774 119/ 0770 578 214/ 0771 500 743

PROGRAM NON STOP

0733 774 119 / 0770 578 214 / 0771 500 743

 

Modalităţi de acţiune împotriva executării silite: Suspendarea și încetarea executării silite

Angajează avocat | Asistenta Juridica GRATUITA | Avocat Bucuresti > AVOCAT DREPT CIVIL  > Modalităţi de acţiune împotriva executării silite: Suspendarea și încetarea executării silite

Modalităţi de acţiune împotriva executării silite: Suspendarea și încetarea executării silite

Modalităţi de acţiune împotriva executării silite: Suspendarea și încetarea executării silite

Persoanele lezate într-un drept al lor afectate printr-un act administrativ fiscal de executare silită pot face contestaţie împotriva acestuia. Prin contestarea actelor de executare silită se poate cere şi se poate obţine suspendarea executării silite și încetarea executării silite.

Suspendarea executării actului administrativ fiscal

1. Se poate cere suspendarea executării actului administrativ fiscal, în temeiul Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Instanţa competentă poate suspenda executarea, dacă se depune o cauţiune, după cum urmează:

a) de 10%, dacă această valoare este până la 10.000 lei;
b) de 1.000 lei plus 5% pentru ceea ce depăşeşte 10.000 lei;
c) de 5.500 lei plus 1% pentru ceea ce depăşeşte 100.000 lei;
d) de 14.500 lei plus 0,1% pentru ceea ce depăşeşte 1.000.000 lei;
e) 1.000 lei, dacă obiectul contestaţiei nu este evaluabil în bani.

2. În cazul suspendării executării actului administrativ fiscal, dispusă de instanţele de judecată în baza prevederilor Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, toate efectele actului administrativ fiscal sunt suspendate până la încetarea acesteia şi obligaţiile fiscale nu se înscriu în certificatul de atestare fiscală. Aceste efecte privesc atât obligaţiile fiscale principale individualizate în actul administrativ suspendat la executare, cât şi obligaţiile fiscale accesorii aferente acestora, chiar dacă aceste obligaţii fiscale accesorii sunt individualizate în acte.

3. În cazul contestaţiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale prin care se stabilesc creanţe fiscale, potrivit prezentului cod, inclusiv pe timpul soluţionării acţiunii în contencios administrativ, executarea silită se suspendă sau nu începe pentru obligaţiile fiscale contestate, dacă debitorul depune la organul fiscal competent o scrisoare de garanţie/poliţă de asigurare de garanţie la nivelul obligaţiilor fiscale contestate şi neachitate la data depunerii garanţiei. Valabilitatea scrisorii de garanţie/poliţei de asigurare de garanţie trebuie să fie de minimum șase luni de la data emiterii.

În situaţia în care pe perioada de valabilitate a scrisorii de garanţie/poliţei de asigurare de garanţie contestaţia ori acţiunea în contencios administrativ este respinsă, în totalitate sau în parte, organul fiscal execută garanţia în ultima zi de valabilitate a acesteia, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

a) contribuabilul/plătitorul nu plăteşte obligaţiile fiscale pentru care s-a respins contestaţia sau acţiunea în contencios administrativ;
b) contribuabilul/plătitorul nu depune o nouă scrisoare de garanţie/poliţă de asigurare de garanţie;
c) instanţa judecătorească nu a dispus, prin hotărâre executorie, suspendarea executării actului administrativ fiscal potrivit Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Scrisoarea de garanţie/Poliţa de asigurare de garanţie rămâne fără obiect în următoarele situaţii:

a) contestaţia a fost admisă, în totalitate, de organul de soluţionare a contestaţiei;
b) actul administrativ fiscal contestat a fost desfiinţat, în totalitate, de către organul de soluţionare a contestaţiei;
c) acţiunea în contencios administrativ a fost admisă în totalitate;
d) instanţa judecătorească admite, prin hotărâre executorie, cererea contribuabilului/plătitorului de suspendare a executării actului administrativ fiscal potrivit Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
e) dacă pe perioada soluţionării contestaţiei, în procedura administrativă sau în procedura de contencios administrativ, contribuabilul/plătitorul achită în totalitate obligaţiile fiscale contestate.

Pe toată perioada suspendării executării silite, pentru creanţele fiscale ce fac obiectul suspendării organul fiscal nu emite şi nu comunică decizii referitoare la obligaţiile fiscale accesorii.

Ȋncetarea executării silite

 • încetarea executării silite se poate realiza prin formularea unei contestaţii prevăzute de Codul de procedură fiscală;
 • persoanele interesate pot face contestaţie împotriva oricărui act de executare efectuat cu încălcarea prevederilor Codului de procedură fiscală de către organele de executare silită;
 • contestaţia se introduce la instanţa judecătorească competentă şi se judecă în procedură de urgenţă.

Acte administrativ-​fiscale contestabile

1. Somaţia şi titlul executoriu

 • adresa de înştiinţare privind înfiinţarea popririi;
 • proces-verbal de sechestru.

2. Ȋnştiinţare privind stingerea obligaţiilor fiscale

3. Notificare privind obligaţiile fiscale restante

Contestarea actelor administrativ fiscale, reprezentând măsuri de executare silită şi prezentate în slide-ul anterior se face potrivit art. 260 – 262 din Codul de procedură fiscală.

 • persoanele interesate pot face contestaţie împotriva oricărui act de executare efectuat cu încălcarea prevederilor prezentului cod de către organele de executare silită, precum şi în cazul în care aceste organe refuză să îndeplinească un act de executare în condiţiile legii;
 • contestaţia se poate face în termen de 15 zile, sub sancţiunea decăderii;
 • contestaţia se introduce la instanţa judecătorească competentă şi se judecă în procedură de urgenţă.

P​rocedura de contestare a măsurilor asigurătorii

 • Ȋmpotriva deciziei de instituire a măsurilor asigurătorii dispuse de organele fiscale conform art. 213 (13) din Codul de procedură fiscală- în termen de 30 de zile de la comunicare se poate face contestaţie.
  • Proces verbal de sechestru asigurator bunuri mobile/ imobile
  • Adresa de înfiinţare a popririi asigurătorii asupra disponibilităţilor băneşti
 • Ȋmpotriva actelor prin care se duc la îndeplinire măsurile asigurătorii, respectiv se poate face contestaţie la executare în termen de 15 zile conform art. 260-261 din Codul de procedură fiscal.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.