fbpx

NON-STOP

Program asistenta juridica

0733 774 119/ 0770 578 214/ 0771 500 743

PROGRAM NON STOP

0733 774 119 / 0770 578 214 / 0771 500 743

 

Obtinerea cetateniei romane – Legea Cetateniei nr. 21/1991

Angajează avocat | Asistenta Juridica GRATUITA | Avocat Bucuresti > AVOCAT DREPT CIVIL  > Obtinerea cetateniei romane – Legea Cetateniei nr. 21/1991

Obtinerea cetateniei romane – Legea Cetateniei nr. 21/1991

Obtinerea cetateniei romane – Legea Cetateniei nr. 21/1991 prevede faptul ca:

 

Cetãţenia românã este legãtura şi apartenenţa unei persoane fizice la statul
român.

Încheierea, declararea nulitãţii, anularea sau desfacerea cãsãtoriei între un
cetãţean român şi un strãin nu produce efecte asupra cetãţeniei soţilor.

Cetãţenia românã se dobândeşte prin:

a) naştere;
b) adopţie;
c) acordare la cerere.

 

A. Obtinerea cetateniei romane conform Legii Cetateniei nr. 21/1991- prin naştere

Copiii nãscuţi pe teritoriul României, din pãrinţi cetãţeni români, sunt cetãţeni
români.
Sunt, de asemenea, cetãţeni români cei care:
– s-au nãscut pe teritoriul statului român, chiar dacã numai unul dintre pãrinţi este
cetãţean român;
– s-au nãscut în strãinãtate şi ambii pãrinţi sau numai unul dintre ei are cetãţenia
românã.

Copilul gãsit pe teritoriul statului român este considerat cetãţean român, pânã
la proba contrarie, dacã niciunul dintre pãrinţi nu este cunoscut.

B. Obtinerea cetateniei romane conform Legii Cetateniei nr. 21/1991- prin adopţie

Cetãţenia românã se dobândeşte de cãtre copilul cetãţean strãin sau fãrã
cetãţenie prin adopţie, dacã adoptatorii sunt cetãţeni români. În cazul în care
adoptatul este major, este necesar consimţãmântul acestuia.
În cazul în care numai unul dintre adoptatori este cetãţean român, cetãţenia
adoptatului minor va fi hotãrâtã, de comun acord, de cãtre adoptatori. În situaţia în
care adoptatorii nu cad de acord, instanţa judecãtoreascã competentã sã
încuviinţeze adopţia va decide asupra cetãţeniei minorului, ţinând seama de
interesele acestuia. În cazul copilului care a împlinit vârsta de 14 ani este necesar
consimţãmântul acestuia.
Dacã adopţia se face de cãtre o singurã persoanã, iar aceasta este cetãţean
român, minorul dobândeşte cetãţenia adoptatorului.

 

Cu toate acestea,in cazul declarãrii nulitãţii sau anulãrii adopţiei, copilul care nu a împlinit vârsta
de 18 ani este considerat cã nu a fost niciodatã cetãţean român, dacã domiciliazã în
strãinãtate sau dacã pãrãseşte ţara pentru a domicilia în strãinãtate. În cazul desfacerii adopţiei copilul care nu a împlinit vârsta de 18 ani pierde
cetãţenia românã pe data desfacerii adopţiei, dacã acesta domiciliazã în strãinãtate
sau dacã pãrãseşte ţara pentru a domicilia în strãinãtate.

 

C. Obtinerea cetateniei romane conform Legii Cetateniei nr. 21/1991- prin acordare la cerere

Cetãţenia românã se poate acorda, la cerere, persoanei fãrã cetãţenie sau
cetãţeanului strãin, dacã îndeplineşte urmãtoarele condiţii:

a) s-a nãscut şi domiciliazã, la data cererii, pe teritoriul României sau, deşi nu s-a
nãscut pe acest teritoriu, domiciliazã în condiţiile legii pe teritoriul statului român de
cel puţin 8 ani sau, în cazul în care este cãsãtorit şi convieţuieşte cu un cetãţean
român, de cel puţin 5 ani de la data cãsãtoriei;

b) dovedeşte, prin comportament, acţiuni şi atitudine, loialitate faţã de statul
român, nu întreprinde sau sprijinã acţiuni împotriva ordinii de drept sau a securitãţii
naţionale şi declarã cã nici în trecut nu a întreprins asemenea acţiuni;
c) a împlinit vârsta de 18 ani;

d) are asigurate în România mijloace legale pentru o existenţã decentã, în
condiţiile stabilite de legislaţia privind regimul strãinilor;

e) este cunoscut cu o bunã comportare şi nu a fost condamnat în ţarã sau în
strãinãtate pentru o infracţiune care îl face nedemn de a fi cetãţean român;

f) cunoaşte limba românã şi posedã noţiuni elementare de culturã şi civilizaţie
româneascã, în mãsurã suficientã pentru a se integra în viaţa socialã;

g) cunoaşte prevederile Constituţiei României şi imnul naţional.

 

ATENTIE!

Termenele prevãzute la alin. (1) lit. a) pot fi reduse pânã la jumãtate în
urmãtoarele situaţii:
a) solicitantul este o personalitate recunoscutã pe plan internaţional;
b) solicitantul este cetãţeanul unui stat membru al Uniunii Europene;
c) solicitantul a dobândit statut de refugiat potrivit prevederilor legale în vigoare;
d) solicitantul a investit în România sume care depãşesc 1.000.000 de euro.

Dacã cetãţeanul strãin sau persoana fãrã cetãţenie care a solicitat sã i se
acorde cetãţenia românã se aflã în afara teritoriului statului român o perioadã mai
mare de 6 luni în cursul unui an, anul respectiv nu se ia în calcul la stabilirea
perioadei prevãzute la alin. (1) lit. a).

De asemenea, copilul nãscut din pãrinţi cetãţeni strãini sau fãrã cetãţenie şi care nu a împlinit
vârsta de 18 ani dobândeşte cetãţenia românã o datã cu pãrinţii sãi. În cazul în care numai unul dintre pãrinţi dobândeşte cetãţenia românã, pãrinţii vor hotãrî, de comun acord, cu privire la cetãţenia copilului. În situaţia în care pãrinţii nu cad de acord, tribunalul de la domiciliul minorului va decide, ţinând seama de
interesele acestuia. În cazul copilului care a împlinit vârsta de 14 ani este necesar consimţãmântul acestuia.

REDOBANDIREA CETATENIEI ROMANE

Cetãţenia românã se poate acorda şi persoanelor care au pierdut aceastã
cetãţenie, precum şi descendenţilor acestora pânã la gradul II inclusiv şi care cer
redobândirea ei, cu pãstrarea cetãţeniei strãine şi stabilirea domiciliului în ţarã sau cu
menţinerea acestuia în strãinãtate, dacã îndeplinesc în mod corespunzãtor condiţiile
prevãzute la art. 8 alin. (1) lit. b)-e) din Legea 21/1991.  Dispoziţiile  se aplicã şi apatrizilor foşti cetãţeni români şi
descendenţilor acestora pânã la gradul II inclusiv.
De asemenea, redobândirea cetãţeniei de cãtre unul dintre soţi nu are nicio consecinţã
asupra cetãţeniei celuilalt soţ. Soţul cetãţean strãin sau fãrã cetãţenie al persoanei
care redobândeşte cetãţenia românã poate cere acordarea cetãţeniei române.

 

Persoanele care au dobândit cetãţenia românã prin naştere sau prin adopţie şi
care au pierdut-o din motive neimputabile lor sau aceastã cetãţenie le-a fost ridicatã
fãrã voia lor, precum şi descendenţii acestora pânã la gradul III, la cerere, pot
redobândi sau li se poate acorda cetãţenia românã, cu posibilitatea pãstrãrii
cetãţeniei strãine şi stabilirea domiciliului în ţarã sau cu menţinerea acestuia în
strãinãtate, dacã îndeplinesc condiţiile prevãzute la art. 8 alin. (1) lit. b), c) şi e).
(2) din Legea 21/1991 iar dispoziţiile art. 10 alin. (2) şi (3) se aplicã în mod corespunzãtor.

Obtinerea cetateniei romane – Legea Cetateniei nr. 21/1991 – PROCEDURA

Aprobarea cererilor de acordare ori de redobândire a cetãţeniei române se face
prin ordin al preşedintelui Autoritãţii Naţionale pentru Cetãţenie, pe baza propunerilor
Comisiei pentru cetãţenie.

CEREREA de acordare sau, dupã caz, de redobândire a cetãţeniei române se
formuleazã în limba românã, se adreseazã Comisiei pentru cetãţenie şi se depune
personal sau, în cazuri temeinic justificate, prin mandatar cu procurã specialã şi
autenticã la sediul Autoritãţii Naţionale pentru Cetãţenie (ANC),  fiind însoţitã de acte care
dovedesc îndeplinirea condiţiilor prevãzute de prezenta lege.

 

Obtinerea cetateniei romane conform Legii Cetateniei nr. 21/1991

Cererile de redobândire sau de acordare a cetãţeniei române întemeiate pe
dispoziţiile art. 10 alin. (1) şi art. 11 din Lege ( cei  care au pierdut aceastã
cetãţenie sau care au dobândit cetãţenia românã prin naştere sau prin adopţie şi
care au pierdut-o din motive neimputabile lor sau aceastã cetãţenie le-a fost ridicatã
fãrã voia lor, precum şi descendenţii acestora pânã la gradul III)  pot fi depuse şi la misiunile diplomatice sau la
oficiile consulare ale României. În cazul în care cererile au fost depuse la misiunile
diplomatice sau la oficiile consulare ale României, acestea vor fi trimise de îndatã
Comisiei pentru cetãţenie din cadrul Autoritãţii Naţionale pentru Cetãţenie.

Îndeplinirea sau, dupã caz, neîndeplinirea condiţiilor prevãzute de lege pentru
acordarea ori redobândirea cetãţeniei române se constatã printr-un raport motivat,
care se adoptã de Comisie cu votul majoritãţii celor prezenţi. În caz de paritate, votul
preşedintelui Comisiei sau al înlocuitorului acestuia este decisiv

 

NEINDEPLINIREA CONDITIILOR SI COMPLETAREA DOSARULUI

Cererea de acordare sau de redobândire a cetãţeniei este înregistratã la
secretariatul tehnic al Comisiei. În cazul în care constatã lipsa unor documente
necesare soluţionãrii cererii, preşedintele Comisiei solicitã, prin rezoluţie,
completarea dosarului. În cazul în care, în termen de cel mult 6 luni de la primirea
solicitãrii, nu sunt transmise actele necesare, cererea se va respinge ca nesusţinutã.

 

Preşedintele Comisiei, prin rezoluţie, stabileşte termenul la care se va dezbate
cererea de acordare sau redobândire a cetãţeniei, dispunând totodatã solicitarea de
relaţii de la orice autoritãţi cu privire la îndeplinirea condiţiilor.

 

Obtinerea cetateniei romane conform Legii Cetateniei nr. 21/1991

În cazul în care Comisia constatã necesitatea audierii unor persoane care ar
putea da informaţii utile în vederea soluţionãrii cererii, dispune citarea acestora,
stabilind un nou termen.

În cazul în care sunt întrunite condiţiile pentru acordarea cetãţeniei române, Comisia stabileşte, într-un termen ce nu va depãşi 6 luni, programarea persoanei la interviul organizat pentru verificarea condiţiilor prevãzute la art. 8 alin. (1) lit. f) şi g) din Lege (respectiv: cunoaşte limba românã şi posedã noţiuni elementare de culturã şi civilizaţie româneascã, în mãsurã suficientã pentru a se integra în viaţa socialã si conditia cunoaşterii prevederilor Constituţiei României şi a imnului naţional).

 

CEREREA DE ACORDARE SAU REDOBANDIRE A CETATENIEI

 

Cererea de acordare sau de redobândire a cetãţeniei române, formulatãde catre persoanele care au dobândit cetãţenia românã prin naştere sau prin adopţie şi care au pierdut-o din motive neimputabile lor sau aceastã cetãţenie le-a fost ridicatã fãrã voia lor, precum şi descendenţii acestora pânã la gradul III, este înregistratã la secretariatul tehnic al Comisiei. Preşedintele Comisiei pentru cetãţenie, prin rezoluţie, dispune:

a) solicitarea de relaţii de la orice autoritãţi cu privire la îndeplinirea condiţiilor prevãzute la art. 8 alin. (1) lit. b) şi e) din Lege respectiv daca dovedeşte, prin comportament, acţiuni şi atitudine, loialitate faţã de statul român, nu întreprinde sau sprijinã acţiuni împotriva ordinii de drept sau a securitãţii naţionale şi declarã cã nici în trecut nu a întreprins asemenea acţiuni si daca este cunoscut cu o bunã comportare şi nu a fost condamnat în ţarã sau în strãinãtate pentru o infracţiune care îl face nedemn de a fi cetãţean român

b) completarea dosarului, în termen de cel mult douã luni de la primirea solicitãrii
secretariatului tehnic al Comisiei de cãtre petent, în cazul în care se constatã lipsa
unor documente necesare soluţionãrii cererii, sub sancţiunea respingerii cererii ca
nesusţinutã;

c) fixarea termenului la care Comisia va verifica îndeplinirea condiţiilor necesare
acordãrii sau redobândirii cetãţeniei române potrivit art. 11, termen care nu va depãşi
5 luni de la data înregistrãrii cererii.

În cazul în care nu sunt îndeplinite condiţiile cerute de lege pentru acordarea
ori redobândirea cetãţeniei, precum şi în cazul nepromovãrii interviului pentru verificarea cunoaşterii limbii române şi daca posedã noţiuni elementare de culturã şi civilizaţie româneascã, în mãsurã suficientã pentru a se integra în viaţa socialã precum si daca solicitantul cunoaşte prevederile Constituţiei României şi imnul naţional ori al neprezentãrii, în mod nejustificat, la susţinerea acestuia, Comisia, printr-un raport motivat, propune preşedintelui Autoritãţii Naţionale pentru Cetãţenie respingerea cererii.

 

Obtinerea cetateniei romane conform Legii Cetateniei nr. 21/1991

 

OBSERVATIE! O nouã cerere de acordare sau de redobândire a cetãţeniei române se poate
depune dupã 6 luni de la respingerea cererii anterioare.

Dacã solicitantul este declarat admis la interviu, Comisia va întocmi un raport în
care va menţiona întrunirea condiţiilor legale pentru acordarea sau, dupã caz,
redobândirea cetãţeniei.Raportul, însoţit de cererea de acordare ori de redobândire a cetãţeniei, va fi
înaintat preşedintelui Autoritãţii Naţionale pentru Cetãţenie.

 

Obtinerea cetateniei romane conform Legii Cetateniei nr. 21/1991

Preşedintele Autoritãţii Naţionale pentru Cetãţenie, constatând îndeplinite
condiţiile prevãzute de prezenta lege, emite ordinul de acordare sau de redobândire
a cetãţeniei române, dupã caz. Ordinul de acordare sau de redobândire a cetãţeniei
române se comunicã solicitantului, prin scrisoare recomandatã cu confirmare de
primire, de îndatã, de la data emiterii ordinului.

În cazul în care constatã neîndeplinirea condiţiilor prevãzute de lege,
preşedintele Autoritãţii Naţionale pentru Cetãţenie respinge, prin ordin, cererea de
acordare sau de redobândire a cetãţeniei.

Ordinul de respingere a cererii de acordare sau redobândire a cetãţeniei
române poate fi atacat, în termen de 15 zile de la data comunicãrii, la Curtea de Apel
Bucureşti, Secţia contencios administrativ. Hotãrârea curţii de apel este definitivã şi
poate fi supusã recursului la Secţia de contencios administrativ a Înaltei Curţi de
Casaţie şi Justiţie.

DATA ACORDARII CETATENIEI

Cetãţenia românã se acordã sau se redobândeşte la data depunerii jurãmântului de credinţã. În termen de 3 luni de la data comunicãrii ordinului preşedintelui Autoritãţii Naţionale pentru Cetãţenie de acordare sau redobândire a cetãţeniei române, persoanele cãrora li s-a acordat sau care au redobândit cetãţenia românã vor
depune jurãmântul de credinţã faţã de România. Persoana care a obţinut cetãţenia românã cu menţinerea domiciliului în strãinãtate, va depune jurãmântul de credinţã în faţa şefului misiunii diplomatice sau al oficiului consular al României din ţara în care domiciliazã.  În acest caz, certificatul de cetãţenie românã va fi eliberat de şeful misiunii diplomatice sau al oficiului consular respectiv.

Jurãmântul de credinţã se depune în şedinţã solemnã  şi are urmãtorul conţinut: „Jur sã fiu
devotat patriei şi poporului român, sã apãr drepturile şi interesele naţionale, sã
respect Constituţia şi legile României.”  Dupã depunerea jurãmântului, Comisia elibereazã certificatul de cetãţenie românã.

 

SITUATIA MINORILOR

În situaţia în care copiii minori dobândesc cetãţenia românã odatã cu pãrinţii
sau cu unul dintre ei, aceştia vor fi înscrişi în certificatul de cetãţenie al pãrinţilor şi nu
depun jurãmântul. În cazul în care copilul devine major în timpul procesului de soluţionare a cererii
şi pânã la data dobândirii de cãtre pãrinţi a cetãţeniei române, acesta va depune
jurãmântul şi i se va elibera certificat de cetãţenie distinct.

Nedepunerea, din motive imputabile persoanei care a obţinut cetãţenia
românã, a jurãmântului de credinţã, în termenul prevãzut de lege, atrage
încetarea efectelor ordinului de acordare sau de redobândire a cetãţeniei române
faţã de persoana în cauzã. Constatarea încetãrii efectelor ordinului de acordare sau de redobândire a
cetãţeniei române faţã de persoanele care nu au depus jurãmântul în condiţiile legii
se face de cãtre preşedintele Autoritãţii Naţionale pentru Cetãţenie, la sesizarea
direcţiei de specialitate din cadrul autoritãţii, sau, dupã caz, de şeful misiunii
diplomatice ori al oficiului consular.

 

SITUATIA DECESULUI SOLICITANTULUI INAINTE DE DEPUNEREA JURAMANTULUI

Persoana care decedeazã înaintea depunerii jurãmântului de credinţã faţã de
România este recunoscutã ca fiind cetãţean român, la cererea succesorilor sãi legali,
de la data emiterii ordinului preşedintelui Autoritãţii Naţionale pentru Cetãţenie de
acordare sau de redobândire a cetãţeniei române, urmând a fi eliberat certificatul de
cetãţenie de cãtre Comisie. Cererea poate fi depusã în termen de un an de la data
decesului titularului cererii de acordare sau de redobândire a cetãţeniei române.

Persoana care nu poate depune jurãmântul de credinţã faţã de România din
cauza unui handicap permanent sau a unei boli cronice obţine cetãţenia românã de
la data emiterii ordinului preşedintelui Autoritãţii Naţionale pentru Cetãţenie de
acordare sau, dupã caz, de redobândire a cetãţeniei române, pe baza cererii şi a
înscrisurilor medicale, transmise în acest sens, personal sau prin reprezentantul legal
ori convenţional cu mandat special, pânã la data finalizãrii procedurii de acordare
sau, dupã caz, de redobândire a cetãţeniei.

 

Cererea adresatã Comisiei privind eliberarea certificatului de cetãţenie poate fi formulatã în termen de un an de la data luãrii la cunoştinţã a termenului de depunere a jurãmântului de credinţã.
Nedepunerea cererii în termenul de un an atrage încetarea efectelor ordinului
preşedintelui Autoritãţii Naţionale pentru Cetãţenie de acordare sau de redobândire a
cetãţeniei române.

Dovada cetãţeniei române

Dovada cetãţeniei române se face cu cartea de identitate sau, dupã caz, cu
buletinul de identitate, paşaportul ori cu certificatul prevazut in lege.
Cetãţenia copilului pânã la vârsta de 14 ani se dovedeşte cu certificatul sãu de
naştere, însoţit de buletinul ori cartea de identitate, dupã caz, sau paşaportul
oricãruia dintre pãrinţi.
În cazul în care copilul este înscris în paşaportul unuia dintre pãrinţi sau, dupã
caz, în buletinul de identitate, dovada cetãţeniei se face cu oricare dintre aceste acte.

În caz de nevoie misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României
elibereazã, la cerere, dovezi de cetãţenie pentru cetãţenii români aflaţi în strãinãtate.

 

Sursa text: https://www.sri.ro/fisiere/legislatie/L21-1991.pdf

Sursa foto: https://www.timpromanesc.ro

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.