fbpx

PROGRAM NON STOP

0733 774 119 / 0771 500 780 / 0771 500 743

 

Author: 0733774119

Angajează avocat | Asistenta Juridica GRATUITA | Avocat Bucuresti > Articles posted by 0733774119 (Page 14)

CODUL Silvic

CODUL SILVIC din 19 martie 2008 (Legea nr. 46/2008) - Republicare Codul Silvic(la data 12-aug-2015 actul a fost adoptat de Legea 46/2008 ) TITLUL I: Dispoziţii generale Art. 1 (1) Totalitatea pădurilor, a terenurilor destinate împăduririi, a celor care servesc nevoilor de cultură, producţie sau administraţie silvică, a iazurilor, a albiilor pâraielor, a altor terenuri cu destinaţie forestieră, inclusiv cele neproductive, cuprinse în amenajamente silvice la data de 1 ianuarie 1990, inclusiv cu modificările de suprafaţă, conform operaţiunilor de intrări-ieşiri efectuate în condiţiile legii, constituie, indiferent de forma de proprietate, fondul forestier naţional. (2) Potrivit alin. (1), fondul forestier naţional include: a) pădurile; b) terenurile în curs de regenerare şi...

Continue reading

CODUL Vamal al României

Codul vamal al României din 10 aprilie 2006 Parlamentul României adoptă prezenta lege. TITLUL I: Dispoziţii generale CAPITOLUL I: Domeniul de aplicare şi definiţii Art. 1 (1) Reglementările vamale cuprind prezentul cod, regulamentul de aplicare a acestuia, precum şi alte acte normative care conţin prevederi referitoare la domeniul vamal. (2) Codul vamal se aplică schimbului de mărfuri şi bunuri dintre România şi alte ţări, fără a aduce atingere reglementărilor speciale prevăzute în alte domenii. Art. 2 (1) Reglementările vamale se aplică în mod uniform pe întreg teritoriul vamal al României, în măsura în care nu există dispoziţii contrare prevăzute în acordurile şi convenţiile internaţionale la care România este parte. (2) Introducerea sau...

Continue reading

CODUL de Procedură Fiscală

Codul de Procedură Fiscală din 20 iulie 2015 Codul de Procedură Fiscală Prezentul act intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2016 TITLUL I: Dispoziţii generale Art. 1: Definiţii În înţelesul prezentului cod, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: 1.actul administrativ fiscal - actul emis de organul fiscal în exercitarea atribuţiilor de administrare a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor sociale, pentru stabilirea unei situaţii individuale şi în scopul de a produce efecte juridice faţă de cel căruia îi este adresat; 2.administrarea creanţelor fiscale - oricare din activităţile desfăşurate de organele fiscale în legătură cu: a)înregistrarea fiscală a contribuabililor/plătitorilor şi a altor subiecte ale raporturilor juridice fiscale; b)declararea, stabilirea,...

Continue reading

CODUL Fiscal

 CODUL FISCAL din 8 septembrie 2015 (Legea 227/2015) Parlamentul României adoptă prezenta lege. TITLUL I: Dispoziţii generale CAPITOLUL I: Scopul şi sfera de cuprindere a Codului fiscal  Art. 1: Scopul şi sfera de cuprindere a Codului Fiscal (1)Prezentul cod stabileşte: cadrul legal privind impozitele, taxele şi contribuţiile sociale obligatorii prevăzute la art. 2 alin. (2), care sunt venituri ale bugetului de stat, bugetelor locale, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, bugetului asigurărilor pentru şomaj şi fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale; contribuabilii care au obligaţia să plătească aceste impozite, taxe şi contribuţii sociale; modul de calcul şi de plată a acestora;...

Continue reading

CODUL de Procedură Penală

CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (LEGEA nr. 135/2010) _________ *) Prezentul Cod de procedură penală intră în vigoare la data care va fi stabilită prin legea de punere în aplicare a acestuia. (N.n. - a se vedea art. 603 alin. (1) ) Pentru a vedea expunerea de motive a acestui act apăsaţi aici. În cazul în care nu aveţi cont iDrept, vă rugăm să apăsaţi butonul Cont nou din drepta sus a ecranului şi să urmaţi paşii necesari. Parlamentul României adoptă prezenta lege. PARTEA GENERALĂ: TITLUL I: Principiile şi limitele aplicării legii procesuale penale Art. 1: Normele de procedură penală şi scopul acestora (1) Normele de procedură...

Continue reading

CODUL Penal

CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (Legea nr. 286/2009) (la data 24-iul-2009 actul a fost promulgata de Decretul 1211/2009 ) _______ Prezentul cod intră în vigoare la data care va fi stabilită în legea pentru punerea în aplicare a acestuia (n.n. - a se vedea art. 446) *) Potrivit articolului 246 din Legea nr. 187/2012, Codul penal intra în vigoare la data de 1 februarie 2014. (la data 15-nov-2012 Actul a se vedea referinte de aplicare din Art. 246 din titlul IV din Legea 187/2012 ) Pentru a vedea expunerea de motive a acestui act apăsaţi aici. În cazul în care nu aveţi cont iDrept, vă rugăm...

Continue reading

CODUL de Procedură Civilă

CODUL DE PROCEDURA CIVILA -  Republicare Dispoziţiile Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, privind cercetarea procesului şi, după caz, dezbaterea fondului în camera de consiliu se aplică proceselor pornite începând cu data de 1 ianuarie 2017. (la data 24-dec-2015 Actul modificat de Art. 1 din Ordonanta urgenta 62/2015 ) În procesele pornite începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi şi până la data de 31 decembrie 2016 inclusiv, cercetarea procesului şi, după caz, dezbaterea fondului se desfăşoară în şedinţă publică, dacă legea nu prevede altfel. (la data 24-dec-2015 Actul modificat de Art. 1 din Ordonanta urgenta 62/2015 ) TITLUL PRELIMINAR: Domeniul de...

Continue reading

CODUL Civil – 2017

CODUL CIVIL din 17 iulie 2009 (Legea nr. 287/2009)*) - Republicare (la data 01-oct-2011 actul a fost in legatura cu Legea 287/2009 ) (la data 01-sep-2011 a se vedea referinte de aplicare din Ordonanta 13/2011 ) ______ *) În temeiul art. 220 alin. (1) din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 409 din 10 iunie 2011, Codul civil intră în vigoare la data de 1 octombrie 2011. Pentru a vedea expunerea de motive a acestui act apăsaţi aici. În cazul în care nu aveţi cont iDrept, vă rugăm să apăsaţi butonul...

Continue reading

CODUL Muncii actualizat 2017 (Legea nr. 53/2003)

CODUL MUNCII din 24 ianuarie 2003 (Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003) -REPUBLICARE*) (la data 18-mai-2011 actul a fost adoptat de Legea 53/2003 ) TITLUL I: Dispoziţii generale CAPITOLUL I: Domeniul de aplicare Art. 1 (la data 09-feb-2017 Art. 1 din titlul I, capitolul I a se vedea referinte de aplicare din Decizia 16/2016 ) (1) Prezentul cod reglementează domeniul raporturilor de muncă, modul în care se efectuează controlul aplicării reglementărilor din domeniul raporturilor de muncă, precum şi jurisdicţia muncii. (2) Prezentul cod se aplică şi raporturilor de muncă reglementate prin legi speciale, numai în măsura în care acestea nu conţin dispoziţii specifice derogatorii. Art. 2 Dispoziţiile cuprinse în prezentul...

Continue reading

Impunerea veniturilor obtinute de persoane fizice din lichidarea unei persoane juridice

02-Aug-2017 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Persoanele fizice care obtin venituri din lichidarea unei persoane juridice datoreaza impozit pe veniturile din investitii, indiferent de sistemul de impunere al societatii ce se lichideaza. Astfel, conform art. 91 lit. e) din Codul fiscal, veniturile din lichidarea unei persoane juridice constituie venituri din investitii. Venitul impozabil realizat din lichidarea unei persoane juridice reprezinta excedentul distributiilor in bani sau in natura peste aportul la capitalul social al persoanei fizice beneficiare. Ca atare, persoanele fizice realizeaza un venit impozabil doar in situatia in care din lichidarea persoanei juridice rezulta un excedent peste aportul la capitalul social. Restituirea cotei parti din aporturi...

Continue reading